Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Văn phòng HĐND và UBND

 

vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Trần Quốc Lại

Chủ tịch UBND huyện

tranquoclai@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Lưu Ngọc Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

luungoccuong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Đẩu

Phó Chủ tịch UBND huyện

levandau@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Lê Thị Đan

Phó Chủ tịch HĐND huyện

lethidan@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Lý Hoài Nam

Ủy viên TT HĐND huyện

lyhoainam@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Huỳnh Đức Bảo

Chánh Văn phòng

baohd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Đình Ngân

Phó Văn phòng

ngannd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Bùi Thanh Bình

Chuyên viên

binhbt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Phan Thái Công

Chuyên viên

congpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

10

Huỳnh Thị Liên

Văn thư

lienht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

11

Từ Vương Nam

Chuyên viên

namtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

12

Nguyễn Thị Hồng Linh

Chuyên viên

honglinhnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

13

Đặng Thị Ly

Nhân viên vi tính

lydt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

14

Lê Kim Anh

Chuyên viên

anhlk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

15

Phạm Quốc Kiên

Chuyên viên

kienpq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

16

Trần Thị Thanh Nga

Kế toán

thanhngatt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng ĐKQSD đất

 

vanphongdangkyqsdd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Trần Công Thọ

Giám đốc

thotc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Từ Vương Việt

Chuyên viên

viettv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Phan Thị Thu Hiền

Nhân viên

thuhienpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Minh Học

Nhân viên

hocnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hảo

Nhân viên

haont@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Tư pháp

 

phongtuphap@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng

congnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Ngọc Thân

Phó trưởng phòng

thandn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Chuyên viên

tuannq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Võ Thị Thúy Vân

Chuyên viên

vanvtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Nội vụ

 

phongnoivu@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Đặng Viết Phi

Trưởng phòng

phidv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Y Bưng

Phó trưởng phòng

bungdy@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Trường

Phó trưởng phòng

truongnq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Tạ Thanh Sơn

Cán sự

sontt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Lê Quốc Truyền

Cán bộ

truyenlq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Quà

Cán sự

quant@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Đỗ Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

mydungdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Lê Nữ Xuân Lan

Cán bộ

lanlnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Thanh tra

 

phongthanhtra@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Lê Văn Nhượng

Chánh Thanh tra

nhuonglv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Anh

Thanh tra viên

anhnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Trương Văn Tiệu

Chuyên viên

tieutv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Lê Thành Nhân

Chuyên viên

nhanlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Lan

Cán bộ

lannt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

phonggddt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Đào Văn Minh

Trưởng phòng

minhdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Huỳnh Văn Chính

Chuyên viên

chinhhv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Lê Minh Cảnh

Chuyên viên

canhlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Phan Văn Nhuận

Chuyên viên

nhuanpv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Đặng Ngọc Thành

Chuyên viên

thanhdn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Vỵ

Chuyên viên

vynh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Ngô Thị Huệ

Chuyên viên

huent@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Việt Tiến

Chuyên viên

tiennv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Từ Chí Thiện

Chuyên viên

thientc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

10

Trần Văn Trung

Chuyên viên

trungtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

11

Hồ Công Đắc

Chuyên viên

dachc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

12

Phạm Viết Hùng

Nhân viên

hungpv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

13

Từ Phi Bão

Chuyên viên

baotp@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

14

Hà Thị Trang

Chuyên viên

tranght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

15

Trần Thị Loan

Chuyên viên

loantt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

16

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Văn thư – Lưu trữ

hienntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng TN&MT

 

phongtnmt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Từ Hải

Trưởng phòng

hait@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Lý Tiến Việt

Phó phong

vietlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Mang Văn Ráng

Chuyên viên

rangmv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Trần Thị Kim Anh

Chuyên viên

anhttk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Lê Thanh Tâm

Nhân viên

tamlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Huỳnh Thị Thương

Nhân viên

thuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

VIII

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

phongktht@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Lê Văn Đính

Trưởng phòng

dinhlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Minh Dũng

Phó trưởng phòng

dungnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Bùi Văn Hậu

Chuyên viên

haubv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Trà Ny

Chuyên viên

nyntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Trần Viết Nghê

Nhân viên

nghetv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Đức Chánh

Nhân viên

chanhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Ngọc Việt

Kế toán

vietnn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

IX

Phòng Y tế

 

phongyte@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Trương Thị Lệ Thâm

Phó Trưởng phòng

lethamtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Lê Thị Hòa

Cán bộ

hoalt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Sơn

Nhân viên

sonlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

X

Phòng LĐ, TB&XH

 

phongldtbxh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Văn Long

Trưởng phòng

longnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Đỗ Khắc Hiếu

Phó trưởng phòng

hieudk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Phan Văn Thành

Nhân viên

thanhpv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Vũ Thượng Hải

Nhân viên

haivt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên

hiennt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Minh Nhựt

Nhân viên

nhutnm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thảo Sương

Nhân viên

suongntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Lê Thị Châu

Nhân viên

chault@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Kiều Diễn

Nhân viên

dienntk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XI

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

trungtamptqd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Bùi Đức Phong

Giám đốc

phongbd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hồng

Nhân viên

hongnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Lê Thị Thu Thanh

Nhân viên

thanhltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Phan Thành Sự

Nhân viên

supt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Trần Thị Huyền Trang

Nhân viên

trangtth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XII

Phòng Dân tộc

 

phongdantoc@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Đinh Xuân Thảo

Phó phòng

thaodx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Văn Thành

Cán bộ

thanhdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Trà My

Nhân viên

myntt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XIII

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

phongtckh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Đặng Thanh

Trưởng phòng

thanhd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó trưởng phòng

sonnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Trần Thị Ánh Chung

Phó trưởng phòng

chungtta@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Phạm Thị Nhung

Phụ trách kế toán

nhungpt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Hoàng Thị Kim Loan

Nhân viên

loanhtk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Phan Thị Hồng Hoa

Nhân viên

hoapth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Bùi Ngọc Dũng

Nhân viên

dungbn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Huỳnh Trung Cường

Nhân viên

cuonght@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Phan Thị Thanh Hiền

Nhân viên

hienptt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XIV

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

phongvhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng

minhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Trần Thị Ngọc Luyện

Chuyên viên

ngocluyentt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Trần Minh Nhật

Chuyên viên

nhattm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Phạm Thị Bút Hiền

Nhân viên

hienptb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Trần Duy Thai

Nhân viên

thaitd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XV

Ban Quản lý DA, ĐT&XD

 

banquanlydadtxd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Lê Quang Ân

Giám đốc

anlq@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Hùng

Nhân viên

hunglv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Minh Hiền

Nhân viên

hienntm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Châu

Nhân viên

chaunh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Lục Thị Ngân

Nhân viên

nganlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Xuân Nương

Nhân viên

nuongnx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Dương Văn Nam

Nhân viên

namdv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Đặng Minh Trương

Nhân viên

truongdm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Lê Thị Thu Hà

Nhân viên

haltt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

10

Trần Văn Minh

Nhân viên

minhtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XVI

Phòng NN&PTNT

 

phongnnptnt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Hữu Xuân

Trưởng Phòng

xuannh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Huỳnh Văn Hồng

Phó trưởng phòng

honghv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Thuận

Nhân viên

thuanlv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Võ Trọng Duy

Nhân viên

duyvt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thãi

Nhân viên

thaint@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Chinh

Nhân viên

chinhnv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Đặng Thị Kim Oanh

Nhân viên

kimoanhdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ngọc Lê

Nhân viên

ngoclent@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XVII

Trung Tâm VHTT-TT

 

trungtamvhtttt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Từ Thanh Long

Giám đốc

longtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Y Oai

Phó Giám đốc

oaidy@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Đình Vinh

Nhân viên

vinhnd@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Phạm Văn Hà

Nhân viên

hapv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Huỳnh Hữu Ảnh

Nhân viên

anhhh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Kế toán

xuanntm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Huỳnh Thị Thúy Tình

Nhân viên

tinhhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

Lê Thái Văn

Nhân viên

vanlt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nhân viên

hongnta@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XVIII

Trạm Khuyến nông

 

tramkhuyennong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Lê Kim Quốc

Trưởng trạm

quoclk@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Võ Ngọc Sáng

Cán bộ kỹ thuật

sangvn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Thái Bình Trọng

Cán bộ kỹ thuật

trongtb@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Trần Văn Lương

Cán bộ kỹ thuật

luongtv@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Lê Minh Mẫn

Kế toán

manlm@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XIX

Đài TT-TH

 

daittth@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

Đinh Thị Nơk

Trưởng Đài

nokdt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Từ Ngọc Vũ

Phó trưởng Đài

vutn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

Đặng Thị Ngọc Bích

Kế toán

bichdtn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

Bùi Xuân Dũng

Phóng viên

dungbx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

Trần Thanh Minh

Phóng viên

minhtt@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

Trần Xuân Mạo

Phóng viên

maotx@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

Trần Thị Ngọc Ánh

Phóng viên

anhttn@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XX

UBND các xã, thị trấn

 

@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

1

UBND xã Vĩnh Sơn

 

ubndxavinhson@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

UBND xã Vĩnh Kim

 

ubndxavinhkim@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

3

UBND xã Vĩnh Hảo

 

ubndxavinhhao@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

4

UBND xã Vĩnh Hiệp

 

ubndxavinhhiep@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

5

UBND xã Vĩnh Thịnh

 

ubndxavinhthinh@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

6

UBND xã Vĩnh Hòa

 

ubndxavinhhoa@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

7

UBND xã Vĩnh Quang

 

ubndxavinhquang@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

8

UBND xã Vĩnh Thuận

 

ubndxavinhthuan@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

9

UBND thị trấn Vĩnh Thạnh

 

ubndthitran@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

XXI

Tài khoản đại diện

 

 

1

Email đại diện các phòng, ban

 

phongban@vinhthanh.binhdinh.gov.vn

2

Emai đại diện UBND xã, TT

 

ubndxathitran@vinhthanh.binhdinh.gov.vn        LỜI CHÀO MỪNG
Đ/c Trần Quốc Lại   Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh
        BẢN ĐỒ VĨNH THẠNH
Bản đồ Vĩnh Thạnh
           VĨNH THẠNH QUA ẢNH
     Thông báo

 

Trang thông tin điện tử Huyện Vĩnh Thạnh xin chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của các anh chị công tác viên trong thời gian qua và mong nhận được sự cộng tác và đóng góp hơn nữa  của các anh chị trong thời gian đến.
Tin tức gửi về Ban biên tập website theo địa chỉ: banbientapvt@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 
 

THÔNG BÁO

V/v rà soát xã, thôn hoàn thành mục

tiêu Chương trình 135 năm 2015

Line: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/newsdetail.php?newsid=613&id=60

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2015

Xem chi tiết tại: http://vinhthanh.binhdinh.gov.

vn/lawdocdetail.php?id=204&docid=29

         CHUYÊN MUC VIDEO
         TRUYỀN THANH VĨNH THẠNH
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
Công báo Bình Định
Học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
               Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 348193
 
Bản quyền thuộc về:UBND HUYỆN VĨNH THẠNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF VINH THANH DISTRICT.
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Thạnh , huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056.3886374
Email: vanphong@vinhthanh.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:Lưu Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh